نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی4

به گزارش تور آلمان ارزان، 1. ریاست کمیته کنترل عفونت بیمارستانی دانشگاه به عهده رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می باشد. جلسات آن سه ماه یکبار تشکیل می شود اما در صورت لزوم، تشکیل جلسه کمیته به درخواست رئیس یا دو نفر از اعضاء کمیته در هر زمان امکان پذیر است ؛

نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی4

نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی(4)

د) کمیته کنترل عفونت بیمارستانی دانشگاه:

1. ریاست کمیته کنترل عفونت بیمارستانی دانشگاه به عهده رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می باشد. جلسات آن سه ماه یکبار تشکیل می گردد اما در صورت لزوم، تشکیل جلسه کمیته به درخواست رئیس یا دو نفر از اعضاء کمیته در هر زمان امکان پذیر است ؛

2. دبیرخانه کمیته در دفتر معاون بهداشتی دانشگاه مستقر بوده و معاون بهداشتی به نام دبیر کمیته منصوب می گردد ؛

3. دریافت داده های جمع آوری شده و بررسی شده در مورد عفونت های بیمارستانی از مرکز بهداشت استان دانشگاه طبق فرم شماره (4) ؛

4. تجزیه و تحلیل شش ماهه و یکساله داده های مراقبت اپیدمیولوژیک عفونت بیمارستانی مربوط به بیمارستان های تحت حوزه جغرافیایی دانشگاه در مرکز بهداشت استان و ارسال آن به مرکز مدیریت بیماری ها، دبیرخانه کمیته دانشگاه، معاونت های درمان، غذا و دارو، پژوهشی، آموزشی، پشتیبانی، دفتر پرستاری، اداره امور آزمایشگاه ها و روسای بیمارستان های دولتی و خصوصی واقع در حوزه جغرافیایی دانشگاه ؛

5. بررسی و تصویب برنامه سالیانه دانشگاه برای فعالیت ها و اجرای نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی ؛

6. ایجاد هماهنگی های برون بخشی با بیمارستان های غیردانشگاهی، خصوصی و سایر سازمان ها در زمینه برنامه های کنترل عفونت های بیمارستانی ؛

7. تشکیل و اعزام تیم های نظارتی و ارزشیابی و به منظور حسن اجرای مصوبات کمیته کشوری و دانشگاهی در بیمارستان های تحت حوزه دانشگاه ؛

8. بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی کمیته های کنترل عفونت بیمارستان، شهرستان و اعضاء هیئت های علمی عضو کمیته و تدوین استراتژی های دانشگاه در رابطه با پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی ؛

9. تهیه و ابلاغ اقدامات مداخله ای در بیمارستان های حوزه جغرافیایی دانشگاه از طریق ریاست دانشگاه در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی ؛

10. تصویب و حمایت از پژوهش های کاربردی در رابطه با کنترل عفونت های بیمارستانی.

هـ) کمیته کشوری کنترل عفونت های بیمارستانی:

1. اعضاء کمیته کشوری کنترل عفونت های بیمارستانی با ابلاغ معاونت سلامت منصوب می شوند ؛

2. این کمیته در مرکز مدیریت بیماری ها تشکیل می گردد. رئیس کمیته معاون سلامت و دبیر آن رئیس مرکز مدیریت بیماری ها می باشد ؛

3. برگزاری جلسات کمیته با شرکت اعضاء و سایر صاحب نظران برحسب مورد و نمایندگانی از کمیته های کنترل عفونت دانشگاهی برحسب مورد و سیاست گذاری و ابلاغ برنامه های کنترل عفونت بیمارستانی در کشور ؛

4. بررسی گزارشات ماهانه دانشگاه ها، گزارش شش ماهه و یکساله شرایط عفونت های بیمارستانی در کشور ؛

5. تدوین راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی ؛

6. بازنگری سالانه راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی ؛

7. مشخص اولویت های تحقیقاتی در کشور در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی ؛

8. جلب حمایت های سیاسی مسئولین کشور از اجرای نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی ؛

9. حمایت از طراحی و استقرار فراگیر برنامة نرم افزاری و اتوماسیون شیوه ثبت اطلاعات عفونت های بیمارستانی.

نظام جمع آوری، گزارش دهی، تجزیه و تحلیل و ارائه پس خوراند

الف: جمع آوری داده ها

جمع آوری داده های مربوط به عفونت های بیمارستانی به عهده تیم کنترل عفونت است که متشکل از پرستار کنترل عفونت و پزشک کنترل عفونت می باشد. با توجه به الگوریتم تشخیص عفونت بیمارستانی برای چهار عفونت اصلی براساس NNIS برای هر بیمار مشکوک به عفونت، فرم شماره یک بیماریابی تکمیل می گردد. مدت زمان تکمیل فرم از زمان مشکوک شدن به عفونت تا ترخیص یا فوت بیمار ادامه می یابد و در این مدت بیمار تحت نظر می باشد. فرم های شماره یک تکمیل شده ایی که عفونت بیمارستانی آنها براساس تعاریف NNIS تأیید شده است تحویل کمیته کنترل عفونت بیمارستان می گردد.

از اطلاعات خام موجود در فرم شماره یک برای پرکردن فرم شماره 2 که لیست خطی موارد عفونت بیمارستانی است استفاده می گردد. فرم های شماره یک در بیمارستان نگهداری می گردد تا در صورت لزوم در بررسی ها و مطالعات مربوط مورد استفاده قرار گیرد.

ب: گزارش دهی

بیمارستان واحد مراقبتی در این برنامه است و با توجه به اینکه برای جمع آوری داده ها و گزارش دهی و تجزیه و تحلیل آنها از ابزار یکسان و فرم های آماری واحد استفاده می گردد شرایط عفونت های بیمارستانی در هر بیمارستان با بیمارستان های دیگر قابل مقایسه خواهد بود.

تکمیل فرم شماره 2 یا لیست خطی موارد عفونت های بیمارستانی که مهم ترین فرم آماری این برنامه است به عهده کمیته کنترل عفونت بیمارستان است که بهتر است این وظیفه به تیم کنترل عفونت واگذار گردد که از اعضاء اصلی کمیته کنترل عفونت بیمارستان می باشند.

تکمیل و ارسال فرم شماره 2 در انتها هر ماه صورت می گیرد لازم است فرم شماره 2 هر بیمارستان که حاوی لیست خطی بیماران است با فلاپی به مرکز بهداشت شهرستان ارسال گردد علاوه بر گزارش دهی روتین ماهانه، کمیته کنترل عفونت بیمارستان موظف است در زمان وقوع طغیان عفونت های بیمارستانی، مراتب را تلفنی به مرکز بهداشت و مدیریت درمان شهرستان اطلاع دهد تا در اسرع وقت نسبت به ارائه کمک های کارشناسی و اعزام تیم های بررسی اقدام گردد.

در پنج روز اول هر ماه آمار شهرستان در قالب فرم شماره 3 و فلاپی مربوط به فرم بایستی از مرکز بهداشت شهرستان به مرکز بهداشت استان ارسال گردد. تکمیل فرم شماره 4 یا خلاصه اطلاعات عفونت های بیمارستانی دانشگاه با استفاده از اطلاعات فرم شماره 3 یا خلاصه اطلاعات عفونت های بیمارستانی شهرستان به عهده کارشناس عفونت های بیمارستانی مرکز بهداشت استان می باشد.

در هفته اول هر ماه فرم تکمیل شده شماره 4 و فلاپی مربوط به فرم هایMerge شده کلیه بیمارستان های حوزه دانشگاه یا فرم شماره 2 از مرکز بهداشت استان به مرکز مدیریت بیماری ها ارسال می گردد.

فرم شماره 5 یا خلاصه اطلاعات عفونت های بیمارستانی کشور در مرکز مدیریت بیماری ها تکمیل می گردد.

مسئولیت اعلام و انتشار آمارهای مربوط به شرایط عفونت های بیمارستانی در کشور به مسئولین و روسای سازمان های مرتبط با عفونت های بیمارستانی به عهده رئیس مرکز مدیریت بیماری ها (دبیر کمیته کشوری کنترل عفونت های بیمارستانی) می باشد. (الگوریتم گزارش دهی).

ج: تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده های برنامه کنترل عفونت های بیمارستانی می توان از نرم افزارهای EPI6 ، STATA،SPSS استفاده کرد. هم اکنون توانایی استفاده از نرم افزار EPI6 برای کلیه کارکنان شبکه های بهداشتی درمانی در سراسر کشور وجود دارد. تجزیه و تحلیل داده ها در چهار سطح انجام خواهد شد. برنامه واحد و جامع نرم افزاری مراقبت از عفونت های بیمارستانی طی یک کارگاه آموزشی توجیهی تحویل معاونین محترم بهداشت و درمان دانشگاه ها خواهد شد.

منبع:www.irshafa.ir

ارسال از طریق کاربر محترم سایت :mohsenh

منبع: راسخون
انتشار: 15 مهر 1400 بروزرسانی: 15 مهر 1400 گردآورنده: berlinro.ir شناسه مطلب: 2029

به "نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی4" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی4"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید